Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder Voedingscoach:
Corine Rijsdijk (Voedingscoach), lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Voedingsdeskundige, Gewichtsconsulent, Begeleiding van kinderen, handelende als zelfstandig gevestigd Voedingscoach, hierna te noemen de Voedingscoach;

Cliënt:
degene aan wie door de Voedingscoach advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Arts:
de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de Voedingscoach is verwezen;

Praktijkadres:
de locatie waarop de praktijk van de Voedingscoach wordt uitgeoefend;

Artikel 2: Algemeen
De Voedingscoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld;

Artikel 3: Basis
De Voedingscoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de Voedingscoach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt;

Artikel 4: Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de Voedingscoach gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen;

Artikel 5: Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de Voedingscoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De Voedingscoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij de Voedingscoach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging kan plaatsvinden. Consulten in pakketten dienen vooruit betaald te worden en hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar na datum aankoop. Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, vindt er geen restitutie plaats van de betaalde pakketten;

Artikel 6: Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling voor losse consulten door de cliënt aan de Voedingscoach, contant te geschieden aan het einde van het consult. Pakketten, samengesteld door de Voedingscoach, dienen vooraf betaald te worden. Ingeval van overeengekomen betaling achteraf dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald;
Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de Voedingscoach gerechtigd het factuurbedrag met € 10,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de Voedingscoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van 1 de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten;

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Het advies van de Voedingscoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De Voedingscoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de Voedingscoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Voedingscoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Voedingscoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de Voedingscoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de Voedingscoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de Voedingscoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De Voedingscoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect;

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De Voedingscoach heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade;

Artikel 9: Uw gegevens
De Voedingscoach zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt;

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht

Voor geschillen tussen de Voedingscoach en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten;

Artikel 11. Intellectuele eigendom

De Voedingscoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Voedingscoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de Voedingscoach verstrekt zijn.